Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over BiOND & de fusie:


Wat is BiOND?

BiOND is een vereniging voor begeleiders in het onderwijs. BiOND is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) en de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL), die op 1 augustus 2021 voltrokken werd. Bij BiOND zijn zo’n 2400 decanen, leerlingbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren aangesloten. De vereniging treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van deze begeleiders bij alle relevante overheids- en onderwijsorganisaties. Daarnaast vormt BiOND vormt het expertisepunt en aanspreekpunt op het gebied van deskundige (loopbaan)begeleiding van jongeren in het onderwijs. Bij dit alles kijken we naar de eisen, uitdagingen en kansen van nu, maar ook daar voorbij: naar de mogelijkheden en obstakels van later.

Wat is de belangrijkste reden voor de fusie tussen NVS-NVL en VvSL?

Beide verenigingen waren actief op dezelfde terreinen; er zat een overlap in de activiteiten, doelstelling en doelgroep. De verenigingen werkten bovendien al enkele jaren nauw samen, met name waar het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom LOB. In verkennende gesprekken groeide de gezamenlijke ambitie om een leidende rol te gaan vervullen als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstgerichte en toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere relevante stakeholders zijn gebaat bij één duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB in het gehele onderwijs. Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden. Hoe is het fusieproces tot stand gekomen hoe hebben jullie de leden daarbij meegenomen?

Na een aantal verkennende gesprekken tussen de twee besturen in 2019 hebben wij de voordelen van een gezamenlijke toekomst opgetekend en op 2 maart 2020 met alle leden gedeeld. Vervolgens hebben we onderzocht hoe die gezamenlijke toekomst eruit zou moeten zien. Dat leidde tot de intentieverklaring om tot een voorstel voor een juridische fusie van de twee verenigen te komen. Deze werd op 6 april 2020 ondertekend en gedeeld met de leden. Daarna is een stuurgroep van twee leden van de VvSL en twee leden van de NVS-NVL samen met een onafhankelijk procesbegeleider aan de slag gegaan met het fusievoorstel. Onderdeel daarvan is een bijeenkomst met leden geweest die konden meedenken over hoe de toekomstige vereniging eruit zou moeten zien. Dat hebben we gebruikt als uitgangspunt voor de nieuwe statuten. Verder is het fusievoornemen een vast onderwerp geweest op de vergaderingen van de Ledenraad. We hebben tot nu toe louter positieve en bemoedigende reacties van leden gehad. Dat gaf ons het vertrouwen om door te zetten. Op 24 juni hebben de leden van de beide verenigingen met overweldigende meerderheid voor de fusie gestemd.             

Hoe ziet de verenigingsstructuur van BiOND eruit?

In grote lijnen is dat als volgt. De nieuwe vereniging kent 4 secties:

 • Sectie LOB vmbo
 • Sectie LOB havo-vwo
 • Sectie MBO
 • Sectie Leerlingondersteunining

De Ledenraad vormt het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit een evenredig deel van afgevaardigden van die secties. Er is een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding berust bij de directeur, die voor de uitvoering een bureau met medewerkers ter beschikking heeft.

Elke sectie kent een beleidsmedewerker die op het bureau werkzaam is en een sectiecommissie die fungeert als klankbord en ondersteuning voor de beleidsmedewerkers. Op die manier komen inhoud en uitvoering samen op het BiOND bureau. Dat is de plek van waaruit alle verenigingsactiviteiten worden ontplooid en uitgevoerd. De standplaats van het BiOND bureau is aan de Mariahoek 16-17 in Utrecht

Kijk ook bij 'Over BiOND'


Wie zit er in het Algemeen Bestuur van BiOND?

Het Algemeen Bestuur bestaat uit drie leden van het VvSL bestuur en drie leden van het NVS-NVL bestuur en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter.

 1. Frans Jordaan (voorzitter)
 2. Barbara Dresen (voorheen: VvSL)
 3. Jaap de Win (voorheen: VvSL)
 4. Margreet van der Beek (voorheen: VvSL)
 5. Arienne van Staveren (voorheen: NVS-NVL)
 6. Karen Slot (voorheen: NV-NVL)
 7. Wilbert Seuren (voorheen: VvSL)

Wat kan ik als lid het komende jaar van BiOND verwachten?

We hebben ervoor gekozen om te fuseren op hoofdlijnen. De gezamenlijke ambitie en toekomstvisie staan voorop. Tezamen met de verenigingsstructuur zijn die opgetekend in de statuten, die op 24 juni eveneens aan de leden zijn voorgelegd. Dat is ons vertrekpunt. Het komende schooljaar 2021-2022 zal een overgangsjaar vormen waarin we de twee verenigingen met elkaar vervlechten. Veel zaken moeten nog worden uitgewerkt en uitgekristalliseert. De eerste opdracht aan de ‘nieuwe leiding’ is het vormen van een ledenraad en het vormen van sectiecommissies.

Maar... tijdens de verbouwing houden we de winkel open! We hebben de krachten gebundeld en bieden leden daarom het komende jaar ‘best of both worlds’. De hoofddoelstellingen van BiOND zijn:

 • Informeren en inspireren
 • Belangen behartigen
 • Positioneren
 • Professionaliseren

Concreet staan de volgende activiteiten het komende jaar op het programma:

 • Keuze uit meer dan 20 cursussen & trainingen voor individuele begeleiders (met korting voor leden)
 • (door)ontwikkeling van online modules en webinars
 • Trainingen op maat voor scholen en samenwerkingsverbanden
 • Een groot congres in 2022
 • 4x BiOND Magazine
 • De studiekeuzespecial
 • 10 nieuwsbrieven aan alle leden
 • Tussentijdse nieuwsflitsen per sectie
 • Kringvoorzittersvergaderingen
 • Aansluiting bij de FvOv en daarmee een stem aan de CAO Tafels
 • Gratis juridisch advies
 • Deelname aan landelijke projecten en overleggen
 • Een onderzoek naar de behoeften en wensen van leden

Hoe werkt het met de contributie voor dit kalenderjaar (2021)?

Je hebt je contributie voor dit kalenderjaar al betaald aan ofwel de NVS-NVL ofwel de VvSL. Pas in 2022 krijg je een nieuwe contributiefactuur vanuit BiOND. Leden die nu al lid zijn van beide verenigingen, kunnen dit aan ons laten weten via info@biond.nu . Er wordt geen geld terug gestort, maar er zal bij de nieuwe contributie inning een correctie plaatsvinden.

Ik heb een vraag over mijn lidmaatschap, waar moet ik dan zijn?

Dan kun je het beste contact opnemen met via info@biond.nu

Ik heb een inhoudelijke vraag over mijn vak, bij wie moet ik zijn?

Wij willen voor jou als lid een vraagbaak zijn! Je kunt het beste rechtstreeks contact opnemen met de beleidsmedewerkers van BiOND:

Zij werken net als jij als (loopbaan)begeleider op een school en zijn daarnaast anderhalve dag per week werkzaam op het BiOND bureau. Zij hebben jarenlange ervaring op het vlak van LOB, leerlingbegeleiding en/of Passend Onderwijs én zij zijn al jaren actief op landelijk niveau.