Onze veranderende maatschappij vraagt om een actualisering van het Nederlandse onderwijs. Daarom vindt er op dit moment een curriculumherziening plaats in het funderend onderwijs: het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het volledige curriculum wordt herzien en geactualiseerd met een focus op de basisvaardigheden taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. BiOND heeft voorgesteld om onze expertise bij dit belangrijke proces in te zetten door ons te richten op de inzet van taal bij loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Hiervoor heeft BiOND een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van OCW via koepelorganisatie Federatie van Onderwijsvakorganisaties (de FvOv).

Drie hoofddoelen voor 2023
In 2023 gaan wij ons dankzij deze subsidie richten op 3 hoofddoelen:

  • het versterken van de kwaliteit van de te ontwikkelen kerndoelen en examenprogramma’s;
  • het vergroten van de bekendheid en betrokkenheid bij de curriculumbijstelling;
  • leraren en schoolleiders helpen voorbereiden op de implementatie.

Aandacht voor leerlingenwelzijn
De ontwikkeling van de genoemde basisvaardigheden kan niet los gezien worden van de persoonlijke ontwikkeling van het kind, waarbij er aandacht is voor kennis, leren samenleven en persoonsvorming Daar hoort ook aandacht voor het welbevinden en de motivatie van leerlingen bij, vanuit zowel begeleiders in het onderwijs als de docenten zelf. Begeleiders (de leden van BiOND) spelen een grote rol bij de socialisatie en persoonsvorming in het onderwijs. Momenteel is er  een trend gaande waarbij docenten en mentoren de eerste lijn vormen op dit vlak en begeleiders steeds meer op de tweede (of derde) lijn komen te staan. Dat vraagt om een andere rol en andere vaardigheden van begeleiders en docenten.

Verbreden van docentvaardigheden
Docenten zijn vaak nog handelingsverlegen om ontwikkelingsgesprekken met leerlingen te voeren. Het is belangrijk dat docenten leren hoe zij de taalvaardigheid van leerlingen rondom LOB en hun welbevinden kunnen vergroten. Het is voor leerlingen niet altijd makkelijk om uit zichzelf hun LOB-ervaringen te verwoorden. De juiste taalvaardigheden helpen leerlingen om uitdrukking te geven aan hun behoeftes, het benoemen van hun sterke punten en ontwikkelpunten en bij het verwoorden van hun toekomstvisie. Wanneer een leerling dit goed kan uitdrukken, versterkt dit hun zelfverzekerdheid, motivatie en welbevinden.

Train de trainer!
Er wordt dit jaar vanuit de BiOND Academie een speciale training aangeboden voor begeleiders die hen handvatten geeft om mentoren en docenten in de eigen school te trainen op het gebied van taalvaardigheden voor leerlingen. De begeleider krijgt zo de rol van specialist op school die de voortgang bewaakt en een aanspreekpunt kan zijn voor collega’s en leerlingen.

Samen kom je verder
Het trainen van de begeleiders en daarmee verbreden van de docentvaardigheden is de kern, maar BiOND wil ook ervoor zorgen dat deze vorm van begeleiding al bij de lerarenopleidingen wordt geborgd. Daarom wordt er gestart met een pilot bij twee lerarenopleidingen. Daarnaast worden relevante ontwikkelingen en best practices gedeeld door BiOND, bijvoorbeeld via de website, de nieuwsbrief of het BiOND Magazine. Tenslotte worden er ook reflectiesessies georganiseerd met organisaties zoals het Expertisepunt LOB en De Gezonde Generatie.

Advertenties