Op 3 november 2022 hebben Linda Gerritsen (orthopedagoog en begeleider passend onderwijs bij Sterk VO) en Gezina Topper (Kinder-& jeugdpsycholoog NIP, schoolpsycholoog bij de Fritz Redl school) de ‘Handreiking onderwijsperspectief voor leerlingen met verminderde onderwijsdeelname, van in-gewikkeld naar ont-wikkeling' uitgereikt. Alle ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht hebben van het samenwerkingsverband Sterk VO een exemplaar ontvangen.

In hun betrokkenheid bij leerlingen die vastlopen in het voortgezet onderwijs school, zagen Linda en Gezina scholen worstelen met vragen zoals:

  • Hoe gaan we om met jongeren die verminderd naar school komen?
  • Kunnen we nog aan onderwijsdoelen werken, als een jongere steeds minder naar school komt?
  • Dragen we dan wel bij aan herstel?
  • Hoe verhouden onderwijstijd, onderwijsdoelen en zorgdoelen zich tot elkaar?

Het pleidooi van Gezina en Linda is om bij verminderde aanwezigheid van leerlingen ook kritisch te kijken naar welke aanpassing dat vraagt in de onderwijsdoelen die je stelt. Zij merkten dat daarvoor een gemeenschappelijk denkkader ontbrak. Er zijn diverse stappenplannen, die ingaan op wat je moet doen en met wie. De vraag hoe je kunt handelen wordt daarin niet behandeld.

Gezina en Linda  hebben daarom de piramide van aanwezigheid ontwikkelt. Daarin maken zij de praktische vertaalslag wat het aantal uren onderwijs betekent voor de doelen die je kunt stellen. Daarnaast hebben zij de samenhang gezocht met bestaande kennis en werkwijzen, zodat er een integraal beeld ontstaat rondom het thema (verminderde) aanwezigheid.

De handreiking is een ondersteunend en verdiepend document voor VO-scholen en ketenpartners om hun handelen vorm te geven.  Het biedt houvast, geeft richting aan interventies en bevordert een integrale aanpak.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de handreiking? Mail dan naar gerritsen.topper@gmail.com
En kom naar het BiOND Congres op 6 april 2023, waar je een workshop van Gezina en Linda kunt volgen over deze handreiking.

Advertenties