Hieronder vind je de verschillende deelsessies over LOB en/of leerlingondersteuning. Tijdens het congres kun je aan 2 sessies deelnemen. Maar je kunt ook kiezen om één deelsessie te volgen. In beide gevallen vragen wij je om de 5 voor jou meest interessante deelsessies aan te vinken in het formulier. Onthoud de nummers van jouw keuze en geef je voorkeur aan ons door via het formulier.01. De ideale leeromgeving 

In deze workshop duik je aan de hand van de zelfdeterminatie theorie, loopbaancompetenties en executieve functies in de wereld van leerling/studentbegeleiding in het primaire proces (tijdens de les of een stage).

Lees meer02. Samen of apart? (leerlingondersteuning) Symbiose als vorm van inclusie in het vo

Je wordt geïnspireerd over inclusief onderwijs. We kijken naar een speciale vorm hiervoor, namelijk symbiose in het vo/vso. Je duikt in het inclusief onderwijs, wat is hierbij belangrijk en hoe kan symbiose voor leerlingen in het vso/vo hieraan bijdragen.

Lees meer03. Meervoudige en hoogbegaafdheid in het vo 

Tijdens deze deelsessie leer je de signalen van meervoudige en hoogbegaafde leerlingen beter te herkennen, het gedrag van meervoudige en hoogbegaafde leerlingen beter te plaatsen en de ondersteuningsbehoeften van meervoudige en hoogbegaafde leerlingen beter te begrijpen.

Lees meer04. Alles over het praktijkgericht programma (LOB)

Praktijkgerichte programma’s dragen bij aan een goede beroepsoriëntatie voor leerlingen, een betere voorbereiding op zowel de keuze als de daadwerkelijke overstap naar vervolgonderwijs, meer gemotiveerde leerlingen door contextrijk leren én een betere aansluiting van vmbo, vervolgopleidingen en bedrijfsleven door betere onderlinge samenwerking.

Lees meer05. Van in-gewikkeld naar ont-wikkeling (Leerling/studentenondersteuning)

Deze sessie gaat over het onderwijsperspectief van leerlingen met een verminderde onderwijsdeelname. Trainers Gezina Topper en Linda Gerritsen hebben een handreiking geschreven met bestaande kennis en werkwijzen, zodat er een integraal beeld ontstaat rondom het thema (verminderde) schoolaanwezigheid.

Lees meer06. Werken met het Handelingskader Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (Leerling/studentenondersteuning)

Jaarlijks worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Als school heb je een belangrijke signaleringsrol. Want dit betekent dat gemiddeld één kind per klas mishandeld wordt. Dit handelingskader is opgesteld om te zorgen dat de Meldcode meer verweven wordt met de dagelijkse praktijk op school.

Lees meer
07. Positief onderwijs: hoe zetten we in op welbevinden van iedereen in de school? 

In gesprek met elkaar over hoe we in het onderwijs meer aandacht kunnen hebben voor het welbevinden van zowel de leerlingen als professionals. Hiervoor zal ik het raamwerk van positief onderwijs aanreiken van waaruit we kunnen kijken naar hoe het nu staat met het welbevinden en factoren die hierin een rol spelen, en naar wat we als school kunnen doen om vorm te geven aan positief onderwijs.

Lees meer
08. De positionering van jouw decanaat (LOB)

Tijdens deze sessie gaan we een aantal strategieën verkennen waarmee je het LOB op jouw vo-school kunt positioneren. 

Lees meer
09. In het hoger onderwijs gebeurt altijd wat! (LOB)

Onderwerpen die aan bod komen zijn de toelatingseisen en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, studiekeuze, de doorstroom van hbo naar universiteit en selectie. Kortom, in sneltreinvaart word je bijgepraat. Rob en Carin hopen dat je veel vragen hebt, zodat het een levendige sessie wordt voor zowel de beginnende als de doorgewinterde schooldecaan.

Lees meer
10. Jouw positie als (z)oco (Leerling/studentenondersteuning)

Als (z)oco (zorg- en ondersteuningscoördinator) ben je een spin in het web. Toch kan je ook eenzaam zijn binnen je rol. Zeker als je de enige spin bent in je school en alle webben er anders uit zien. Tijdens deze workshop verkennen we het web van de (z)oco en welke plek jij als spin daarin hebt. Welke draden kun je extra spinnen om je web te vergroten?

Lees meer
11. Angst, paniek en stress bij jongeren: wat is normaal? 

Tijdens deze sessie leer je meer over angst, paniek en stress en de ontwikkeling van jongeren. Welke vormen van angst en stress komen veel voor bij jongeren? Wat is normaal? Wanneer moet je externe hulp inschakelen?

Lees meer
12. Stress les(s)! 

Het doel van deze ‘stress les’ is om leraren en mentoren inzicht te geven in het vaak stressvolle leven van een leerling. Kijk mee vanuit het perspectief van leerlingen naar de verwachtingsmaatschappij waarin wij nu leven en op wat dit inhoudt op de middelbare school. Daphne en Thomas zullen hun waarnemingen delen én stressreductiemethodes geven die door docenten zelf én in hun lessen kunnen worden toegepast.

Lees meer
14. LOB in het nieuwe curriculum (LOB)

SLO is gestart met het actualiseren van kerndoelen en examenprogramma’s voor een deel van de leergebieden en vakken. In de opdracht van OCW is bepaald dat LOB in alle vak- en leergebieden in samenhang met inhouden wordt opgenomen, onder andere met het oog op kansengelijkheid.  Met elkaar ga je op zoek naar kansen en uitdagingen.

Lees meer
16. Sleutelmomenten voor leerlingen met een ondersteuningsvraag in de overgang v(s)o > mbo/ho 

Studeren zonder belemmeringen is niet vanzelfsprekend voor leerlingen met een ondersteuningsvraag. Dit vraagt een extra inspanning van de leerling, hun ouders, maar zeker ook van het onderwijs.

Lees meer18. Hallo decaan, hoe gaat het met jouw loopbaan? (LOB)

Als decaan of studieloopbaanbegeleider ben je vooral bezig met de (school)loopbanen van je leerlingen. Dan kan je eigen loopbaan wel eens wat op de achtergrond raken. Herkenbaar? In deze workshop staat daarom juist jouw eigen loopbaan centraal.

Lees meer 19. Hoe betrek je je leerlingen bij beslissingen over LOB? (LOB)

Met de Checklist LOB (LoopbaanOntwikkeling en -Begeleiding) willen BiOND, LAKS en VO-raad scholen stimuleren om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van goede LOB; van leerling tot decanen en begeleiders, mentoren, docenten en schoolleiders.

LAKS heeft als aanvulling op de Checklist LOB een speciale checklist voor leerlingen gemaakt. Tijdens deze workshop zal LAKS laten zien hoe jij als decaan leerlingen kan betrekken bij het maken van beslissingen over LOB.

Lees meer 20. De zin en onzin van reflectie in het onderwijs (LOB)

Van ‘instrumentele reflectie’ naar: ‘Leren van betekenisvolle verhalen’. 
Na iedere module, periode of training een verplichte reflectie schrijven… Het komt leerlingen/studenten hun neus uit. Het gaat eigenlijk niet echt over hen en over hun leerproces. Doordat het reflectieverslag veelal onderdeel uitmaakt van de toetsing in het onderwijs zijn studenten meer bezig met de criteria of met dat wat de docenten willen horen.

Lees meerAdvertenties